תנאי השכרה כלליים
 • יום השכרה הינו בן 24 שעות (או חלק מהן) משעת קבלת הרכב בפועל. כל מקרה של איחור עד שעה מעבר למועד ההחזרה, לא יחייב את שוכר הרכב בתשלום נוסף. כל מקרה של החזרת הרכב באיחור למעלה משעה, יגרור תוספת תשלום בגובה יום השכרה נוסף בתוספת כיסויים ותוספות אופציונאליות.
 • בעת שימוש במחירון קוויקי יש להחזיר את הרכב עד השעה 9.00 בבוקר. רכב שלא יוחזר עד השעה 9.00 יחויב עבור יום נוסף בהתאם למחירון מלא.
 • הזמנתך אושרה לקבוצת רכב בלבד ולא לרכב מדגם מסוים.
 • גיל מינימום:
  • קבוצה A,B,K - גיל 21. (שוכר בגילאים 23-21 חייב בתוספת נהג צעיר)
  • קבוצות C,D – גיל 23
  • קבוצות E,F,I,J,M – גיל 25
  • קבוצות G,H- גיל 28.
 • השימוש ברכב השכור ייעשה אך ורק ע"י השוכר שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות. כל נהג נוסף, שהשוכר מבקש להוסיפו להסכם השכירות ולאפשר לו לעשות שימוש ברכב השכור, יציג מראש רישיון נהיגה בתוקף בסניף ההשכרה ויעמוד בתנאים המפורטים בחוזה ההשכרה.
 • לכל רכיבי ההשכרה יתווסף מע"מ כדין. המע"מ אינו חל על תייר בעל דרכון זר הנכנס לישראל תחת ויזה מסוג B2, B3 או B4 בלבד. המע"מ חל בכל מקרה אחר, לרבות על תושבי חוץ בעלי אזרחות ישראלית.
 • רישיון נהיגה: על השוכר להיות בעל רשיון נהיגה בר תוקף של שנתיים לפחות. יש להציג את הרישיון בעת קבלת הרכב.
 • כרטיס אשראי: על השוכר להצטייד בכרטיס אשראי על שמו. הכרטיס חייב להיות כרטיס בעל ספרות בולטות ומסגרת אשראי מתאימה.
 • השכרות לאילת או ממנה - מינימום שלושה ימי חיוב בגין השכרה.
 • נוהל ביטול עסקה: ניתן לבטל עסקה לא יאוחר מ- 24 שעות לפני מועד תחילת ההשכרה המבוקש. במידה וההזמנה תבוטל פחות מ- 24 שעות ממועד תחילת ההשכרה המבוקש או לא תבוטל כלל והזמנת הרכב לא תמומש, יחויב כרטיס האשראי שניתן במסגרת ההזמנה, בסכום של 50 ש"ח כולל מע"מ, לקבוצות רכב A-F,. ליתר הקבוצות יעמוד החיוב על סך של 90 ש"ח כולל מע"מ .
 • לתשומת לבכם: בעת קבלת הרכב השכור בסניף, שומרת אוויס לעצמה את הזכות לוודא כי בכרטיס האשראי שלך קיימת המסגרת הנדרשת לכיסוי העלויות הנגזרות מהשכרת הרכב, לרבות כיסויים נגד נזק כתוצאה מתאונה או גניבה והשתתפות עצמית. למען הסר ספק יובהר כי מלוא האחריות לקיומה של מסגרת כאמור מוטלת על הלקוח.
 • חל איסור לצאת עם הרכב את גבולות המדינה או להיכנס לתחומי הרשות הפלסטינית.
תוספות שונות
 • דלק: אנו ממליצים להחזיר את הרכב עם מיכל דלק מלא. במידה שמיכל הדלק יוחזר ריק או מלא באופן חלקי, תחול תוספת בגין דמי תדלוק בשיעור של כ- 30% מעל למחיר רשמי של תחנת דלק (לא בתדלוק עצמי) וזאת בנוסף לעלות התדלוק. יש להקפיד ולברר מראש את סוג הדלק הנדרש בהתאם להוראות היצרן. מילוי דלק שלא על פי הוראות היצרן, יגרור חיוב בהוצאות הנזק שיגרמו עקב כך.
 • Delivery/Collection: קיימת אפשרות של איסוף/מסירת הרכב בבית הלקוח, בתוספת תשלום בהתאם ליעד. לבירור פרטים ולתיאום איסוף /מסירה של הרכב,יש ליצור קשר מראש עם סניף ההשכרה הרלוונטי.
 • השתתפות עצמית ראשונית בנזק: תחול תוספת משתנה בהתאם לקבוצת הרכב. תוספת זו תגבה בכל מקרה של תאונה/נזק/גניבה/נזק לרכב צד ג'. בכל מקרה הכיסויים אינם מכסים נזק למרכב תחתון ולצמיגים, אלא במקרים של תאונה שנגרמה שלא עקב הפרת הסכם השכירות וכן אינם מכסים גניבות שאירעו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של שוכר הרכב ו/או מי מטעמו.
 • כיסא תינוק: תוספת של ₪26.79 כולל מע"מ ליום.
 • נהג נוסף: תוספת של ₪17.9 כולל מע"מ ליום.
 • נהג צעיר: תוספת של ₪31.24 כולל מע"מ ליום.
 • קבלת הרכב או החזרתו בנמל התעופה בן גוריון: תוספת של ₪129.52 כולל מע"מ להשכרה.
 • בגין הסבת דו"חות חניה ו/או עבירות תנועה, יחויב שוכר הרכב בדמי טיפול בסך 59 ₪ כולל מע"מ לכל הסבה ע"ש שוכר הרכב וזאת מבלי לגרוע מחובת שוכר הרכב לשאת בעצמו בעלות כל הקנסות ו/או הדו"חות שיינתנו על ידי כל רשות מוסמכת.
 • בגין שימוש בכביש אגרה, יחויב שוכר הרכב בדמי טיפול בסך של 59 ₪ כולל מע"מ וזאת בנוסף לחיוב עבור השימוש בכביש האגרה.
 • השכרת iPad – עלות של 75 ₪ כולל מע"מ ליום. הערכה תימסר לך בעת קבלת הרכב השכור. השכרת ה- iPad מתבצעת ע"י ספק חיצוני, לרבות התשלום. פרטים נוספים ימסרו ע"י נציגי Avis בסניף
 • מחיר התוספות האמורות כולל מע"מ ויקבע בהתאם למשך תקופת השכירות בפועל.
ביאור מושגים
 • כיסוי CDW: כיסוי לנזקי הרכב השכור ולרכב צד ג'. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק.
 • כיסוי Super CDW: כיסוי המבטל השתתפות עצמית במקרה של תאונה/נזק. עלות הכיסוי נעה בין ₪35.68 ל- ₪62.48 כולל מע"מ ליום בהתאם לקבוצת הרכב.
 • כיסוי TP: כיסוי נגד גניבת הרכב השכור. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של גניבה.
 • Super TP: כיסוי המבטל השתתפות עצמית במקרה של גניבה. עלות הכיסוי נעה בין ₪17.9 ל- ₪44.69 כולל מע"מ לכל קבוצות הרכב.
 • כיסוי LI: כיסוי כנגד נזקי צד ג', תקף אך ורק ללקוח המסתמך על הכיסוי הביטוחי המוצע על ידי חברת האשראי שלו. על כל לקוח לוודא עם חברת האשראי שלו שהכרטיס שברשותו אכן מעניק את הכיסוי הביטוחי המבוקש ולוודא את תנאיו. יש להצטייד במכתב מחברת האשראי המאשר את הכיסוי הביטוחי.
 • כיסוי PAI: כיסוי עבור תאונות אישיות, עלות הכיסוי ₪13.45 כולל מע"מ ליום.
 • כל הכיסויים האמורים יחולו בכפוף להוראות הסכם השכירות.
בהשכרת רכב ב- Avis את/ה זוכה בנקודות/מיילים בחשבון הנוסע המתמיד שלך!
© 2000-2016 Avis